Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Palmiarni Poznańskiej

Palmiarnia Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Palmiarni Poznańskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Tomczyk.
 • E-mail: tomczyk@palmiarnia.poznan.pl
 • Telefon: 510-674-848

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Palmiarni Poznańskiej
 • Adres: ul. Matejki 18
  60-767 Poznań
 • E-mail: sekretariat@palmiarnia.poznan.pl
 • Telefon: 61 865-89-07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku znajdują się schody. Zastosowano jednak platformę podjazdową, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku. Przy schodach do Akwarium umieszczona jest platforma schodowa dla niepełnosprawnych. Do placówki można wejść z psem asystującym. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – placówka nie posiada wlasnego parkingu. Nie zastosowano żadnych dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.